Khi nào thì các doanh nghiệp cần thuê người có tầm ảnh hưởng?