Hợp tác với KOL là hình thức thúc đẩy doanh thu công ty tăng vọt