Booking KOL nên qua freelancer hay agency?

Booking KOL nên qua freelancer hay agency?

Booking KOL nên qua freelancer hay agency?

Ngày nay, các doanh nghiệp dường như chủ động hơn rất nhiều trong việc hợp tác với KOL không thông qua một bên trung gian nào nhờ việc các KOL thường công khai thông tin liên hệ để mời quảng cáo.

Xem thêm